Kuntavaaliohjelma 2021

1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä

Kaupungin tulee tervehdyttää kuntataloutta veroprosentin ylenmääräisen korottamisen sijaan.
Kaupunki voi esim. luopua tarpeettomista kiinteistöistä, vähentää byrokratiaa ja
kaksikielisyydestä johtuvaa kunnan toimintojen päällekkäisyyttä sekä muutoin tehostaa
organisaatioiden toimintaa ja pienentää kustannuksia.

Päätöksenteon tulee perustua kustannusarvioiden sijaan riittävän kattaviin laskelmiin ja
enimmäisbudjetteihin, joita on myös seurattava aktiivisesti. Hankintojen ja hankkeiden
tarpeellisuuteen sekä tasapuolisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

2. Turvallisuuteen on panostettava

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja jokaisella tulee olla oikeus elää ja kulkea ilman uhkaa
omasta turvallisuudestaan. Kauniaisten laadukkaiden koulutuksen, päivähoidon, vanhusten- ja
terveyshuollon sekä muiden peruspalveluiden riittävät resurssit ja taso on turvattava jatkossakin.
Työllistymistä on tuettava tarvittaessa työllistämisin ja kauniaislaisille nuorille on pyrittävä
järjestämään kunnan toimesta kesätyöpaikka. Kuntalaisten terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia
on tuettava mahdollisimman yksilöllisesti ja ennaltaehkäisevästi. Terveyttä ja toimintakykyä sekä
työkykyä ylläpitäviä ja edistäviä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia tulee tarjota kaikenikäisille
kuntalaisille varallisuudesta riippumatta.

3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

Kaavoitus on Kauniaisissa tehtävä asukkaiden ehdoilla ja siinä on myös huomioitava nuorten,
vanhusten ja pienituloisten asumismahdollisuudet sekä elinympäristön toimivuus.
Kaavoitusratkaisuissa on turvattava lähipalveluiden saatavuus sekä yritysten
toimintamahdollisuudet. Kaavoituksessa on huomioitava myös Kauniaisten säilyminen
luonnonläheisenä ja puistomaisena kaupunkina. Kauniaisten virkistysalueita on vaalittava.

4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Kuntien toiminnan tulee perustua aitoon demokratiaan ja avoimuuteen sekä kuntalaisten
mielipiteiden huomioimiseen.

Kunnan henkilöstön ammattitaitoon ja koulutukseen sekä työhyvinvointiin on panostettava.
Henkilöstöön panostaminen parantaa myös kunnan päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja
joutuisuutta sekä siten myös kuntalaisten hyvinvointia.

Perussuomalaiset kuntasi asialla

ARJESTA SE ALKAA – KAUNIAISTEN PERUSSUOMALAISET