Kuntavaalit 2017

Vaaliohjelmasisältö 2017

 1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä
 2. Kunnan lähipalvelut on turvattava
 3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla
 4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta


1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä

Kaupungin tulee tervehdyttää kuntataloutta veroprosentin ylenmääräisen korottamisen sijaan. Kaupunki voi esim. luopua tarpeettomista kiinteistöistä, vähentää kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostaa organisaatioiden toimintaa.

Päätöksenteon tulee perustua kustannusarvioiden sijaan riittävän kattaviin laskelmiin ja enimmäisbudjetteihin, joita on myös seurattava aktiivisesti. Hankintojen ja hankkeiden tarpeellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

2. Kauniaisten laadukkaat lähipalvelut on turvattava

Kauniaisissa on laadukkaat lähipalvelut kuten mm. koulut ja päivähoito, joiden riittävät resurssit ja taso on turvattava jatkossakin. Tulevaisuus on koulutuksessa ja osaamisessa. Tarvittaessa voidaan käyttää yksityisiä yrityksiä täydentämään kunnan palveluita.

Nuorten työllistymistä Kauniaisissa on tuettava tarvittaessa työllistämisin. Kauniaislaisille nuorille on pyrittävä järjestämään kunnan toimesta kesätyöpaikka.

Kunnan asukkaille on tarjottava tarvittavaa ennaltaehkäisevää tukea panostamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Terveellisiä elintapoja sekä kuntalaisten jaksamista pitää tukea jo nuoresta lähtien, koska ne ovat hyvän ja terveen elämän lähtökohtia. Terveellisiä elämäntapoja voidaan edistää mm. tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet varallisuudesta riippumatta ovat tärkeitä. Ikääntyville kuntalaisille on turvattava hyvä sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävä vanhuus myös liikuntapalveluiden osalta, minkä vuoksi mm. eläkeläisten ilmainen uimahalli Kauniaisissa on säilytettävä.

3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

Kaavoitus on Kauniaisissa tehtävä asukkaiden ehdoilla ja siinä on myös huomioitava nuorten, vanhusten ja pienituloisten asumismahdollisuudet. Kaavoitusratkaisuissa on turvattava lähipalveluiden saatavuus sekä pienyritysten toimintamahdollisuudet. Kaavoituksessa on huomioitava myös Kauniaisten säilyminen luonnonläheisenä ja puistomaisena kaupunkina. Kauniaisten virkistysalueita on vaalittava.

4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Kuntien toiminnan tulee perustua aitoon demokratiaan ja avoimuuteen sekä kuntalaisten mielipiteiden huomioimiseen.

Kunnan henkilöstön ammattitaitoon ja koulutukseen on panostettava. Henkilöstöön panostaminen parantaa myös kunnan päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja joutuisuutta sekä siten myös kuntalaisten hyvinvointia.

Vaaliohjelmasisältö 2012 ja sen käytännön toteuttaminen 2013-2016

1. Itsenäinen Kauniainen

 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntarakennelaista (4.3.2013)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (13.5.2013)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (2.2.2015)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntajaon muuttamisesta (16.3.2015)

2. Alhainen veroprosentti on säilytettävä

 • KH hankkeen esitetyt päiväkodin tavoitekustannukset 4,9 M€ muuttaminen enimmäiskustannuksiksi (28.1.2013)
 • KH hankkeen esitetty päiväkodin viherkatto (250.000 €) poistaminen kosteusongelmien ja kustannusten takia (28.1.2013)
 • Määräalan myynti perustettavan yhtiön lukuun muuttaminen määräalan myynniksi, jolla myynnillä kaupungille ei aiheutuisi turhaa 88.000 €:n varainsiirtoveroa (29.4.2013).
 • Kaupungintalon remontointi 2,1 M€ 2,6 M€:n sijaan (17.11.2014)
 • Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellyttävä vastavakuus lain mukaisesti (8.6.2015, 14.12.2015 ja 8.2.2016)
 • Järjestelyssä kaupungin kokonaisvastuiden määrä on oltava selvillä (21.9.2015)
 • Aiemmasta pakolaisten sijoittamissopimuksesta pidettävä kiinni, ei uusia sitoumuksia sekä sen kustannukset on esitettävä (13.6.2016)
 • Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta 1.1.2017 lukien (17.10.2016)

3. Kunnan peruspalvelut on turvattava

4. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

 • Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamista Gallträskille (28.1.2013) ja (10.6.2013)
 • Lasketteluhissin rakentaminen (11.11.2013)
 • Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi (15.9.2014) ja 8.2.2016)
 • Monipuoliset lähipalvelut turvattava (15.12.2014)
 • Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin ( valtuusto 22.8.2016)

5. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

 • Asioiden käsittelyssä noudatettava kaupungin työjärjestystä sekä rakennusjärjestyksen vastattava muiden kaupunkien käytäntöjä (10.6.2013)
 • Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi (15.9.2014 ja 8.2.2016)
 • Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
 • Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitseminen oltava tasapuolista (2.2.2015)
 • Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (14.3.2016)
 • Kaupungin vuokra-asuntojen hakijoita kohdeltava tasapuolisesti (13.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (valtuusto 22.8.2016)
 • Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta 1.1.2017 lukien (17.10.2016)