Kuntavaaliohjelma 2017-2020 + toteutus

Kuntavaaliohjelma 2017-2020

  1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä
  2. Kunnan lähipalvelut on turvattava
  3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla
  4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta


1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä

Kaupungin tulee tervehdyttää kuntataloutta veroprosentin ylenmääräisen korottamisen sijaan. Kaupunki voi esim. luopua tarpeettomista kiinteistöistä, vähentää kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostaa organisaatioiden toimintaa.

Päätöksenteon tulee perustua kustannusarvioiden sijaan riittävän kattaviin laskelmiin ja enimmäisbudjetteihin, joita on myös seurattava aktiivisesti. Hankintojen ja hankkeiden tarpeellisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

2. Kauniaisten laadukkaat lähipalvelut on turvattava

Kauniaisissa on laadukkaat lähipalvelut kuten mm. koulut ja päivähoito, joiden riittävät resurssit ja taso on turvattava jatkossakin. Tulevaisuus on koulutuksessa ja osaamisessa. Tarvittaessa voidaan käyttää yksityisiä yrityksiä täydentämään kunnan palveluita.

Nuorten työllistymistä Kauniaisissa on tuettava tarvittaessa työllistämisin. Kauniaislaisille nuorille on pyrittävä järjestämään kunnan toimesta kesätyöpaikka.

Kunnan asukkaille on tarjottava tarvittavaa ennaltaehkäisevää tukea panostamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Terveellisiä elintapoja sekä kuntalaisten jaksamista pitää tukea jo nuoresta lähtien, koska ne ovat hyvän ja terveen elämän lähtökohtia. Terveellisiä elämäntapoja voidaan edistää mm. tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet varallisuudesta riippumatta ovat tärkeitä. Ikääntyville kuntalaisille on turvattava hyvä sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävä vanhuus myös liikuntapalveluiden osalta, minkä vuoksi mm. eläkeläisten ilmainen uimahalli Kauniaisissa on säilytettävä.

3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

Kaavoitus on Kauniaisissa tehtävä asukkaiden ehdoilla ja siinä on myös huomioitava nuorten, vanhusten ja pienituloisten asumismahdollisuudet. Kaavoitusratkaisuissa on turvattava lähipalveluiden saatavuus sekä pienyritysten toimintamahdollisuudet. Kaavoituksessa on huomioitava myös Kauniaisten säilyminen luonnonläheisenä ja puistomaisena kaupunkina. Kauniaisten virkistysalueita on vaalittava.

4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Kuntien toiminnan tulee perustua aitoon demokratiaan ja avoimuuteen sekä kuntalaisten mielipiteiden huomioimiseen.

Kunnan henkilöstön ammattitaitoon ja koulutukseen on panostettava. Henkilöstöön panostaminen parantaa myös kunnan päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja joutuisuutta sekä siten myös kuntalaisten hyvinvointia.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Kauniaisten perussuomalaiset ovat osallistuneet kaupunginvaltuuston päätöksenteon lisäksi tarkastusvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, rakennusvaliokunnan sekä keskusvaalilautakunnan ja vammaisneuvoston päätöksentekoon.

Ohessa joitakin esityksiä ja äänestyksiä:

Tuloveroprosentti vuodelle 2017 (17 %) (14.11.2016)

Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (13.3.2017 ja 14.3.2016)

Valiokuntien lukumäärästä päättäminen hallintosäännön uudistamisessa (13.3.2017)

Valtuustoaloite: Maksuttomat liukuesteet jalkineisiin yli 65 -vuotiaille (13.3.2017 ja 12.3.2018)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle selvitettävä yhtiön omarahoitus ja osakepääoman suuruus sekä vastavakuus (24.4.2017)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle määriteltävä vakuutena olevien kiinnitysten etuoikeusasema (14.5.2018)

Huumepoliisin valistuskäynnit kouluihin Kauniaisten ehkäisevän päihdetyön ohjelmassa vuosille 2018-2022 (15.10.2018)

Kaupungintalon alueelle suunniteltavien uusien asuntojen lukumäärä kaupungin asunto-ohjelmassa vuosille 2017-2021 (-2025) (4.2.2019)

Tilinpäätösasiakirjojen ja rasitustodistuksen esittämisen edellyttäminen asunto-osakeyhtiön osakekannan ostamisessa kaupungille (11.3.2019)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellytettävä vastavakuus kuntalain 129 §:n mukaisesti sekä esitys on yksilöitävä (11.11.2019)

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustusta hakevilla järjestöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tasapuolisesti tulla esittelemään toimintaansa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (4.3.2020)

Pysäköinninvalvonta on järjestettävä Kauniaisissa (11.5.2020)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellytettävä vastavakuus kuntalain 129 §:n mukaisesti (15.6.2020)

Manna-apu ry tukija 2019 ja 2020 https://www.manna-apu.fi/